Het blijk dat javascript uit staat op u browser
U moet JavaScript geactiveerd hebben om de volledige functionaliteit van deze website te kunnen benutten.

Mountainbanden.be ALGEMENE VOORWAARDEN.

Bij bestelling van een artikel gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

ALGEMEEN
- Het bestelde goed blijft eigendom van de verkoper zolang het niet volledig betaald is.
- De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en de fabrikant de aankoopprijzen niet aanpast.
- Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Verzendkosten worden apart berekend op basis van selectie van de klant.
- Als alle artikels van de bestelling voorradig zijn zal het binnen 1 werkdag verstuurd worden.
- Wanneer een artikel niet voorradig is tot 5 werkdagen na de dag volgend op de dag van betaling zal de klant op de hoogte worden gebracht om eventuele annulering of wijziging van de bestelling door te voeren. Bij annulatie zal het volledige bestelbedrag terugbetaald worden aan de klant binnen 10 werkdagen.
- Een bestelling kan geannuleerd worden tot op het moment de bestelling is opgenomen om verzonden te worden.
- Wanneer een betaling voor een geplaatste bestelling niet voldaan is binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van bestelling, kan de bestelling automatisch geannuleerd worden. De klant wordt altijd op de hoogte gebracht indien de bestelling geannuleerd is.
- Foto's op de website Mountainbanden.be/.nl zijn niet bindend.
- Aangeduide gewichten per product zijn indicatief op basis van informatie van de leverancier en niet bindend. 
- Het aanduiden per band op welk type ondergrond de desbetreffende band beter presteert is op basis van informatie van de fabrikant en/of ervaring door gebruikers en niet bindend.
- Informatie die wordt aangegeven per band is aangegeven door de fabrikant.
- Het Belgisch recht is van toepassing en geschillen zullen enkel door een Belgische rechtbank geregeld worden.

AANBOD
- De aangeboden goederen staan enkel open voor mensen woonachtig binnen de Europese Unie.
- Ondanks het feit dat de catalogus met zorgvuldigheid wordt opgesteld is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten bevat. Voor specifieke vragen raden wij u aan contact op te nemen met Mountainbanden.be. Contact informatie kan op de contact pagina gevonden worden.
- Mountainbanden.be is gerechtigd om zonder opgave van redenen de bestellingen te weigeren, de leveringsdatum aan te passen, de levering te splitsen.

KLACHTEN
- De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
- Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
- Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
- Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
- Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

RETOUR BIJ BESCHADIGING
- Artikelen die beschadigd zijn toegekomen dienen binnen de 24u te worden gemeld aan info@mountainbanden.be, met foto.
- De klant zal geen pakketten aannemen die zichtbare transportschade vertonen.
- De klant is verantwoordelijk voor de retour zending, en verbindt zich ertoe te zorgen voor een degelijke verpakking.
- Verzendkosten zullen nooit terug betaald worden.
- Retourzendingen dienen altijd in overleg met Mountainbanden.be te gebeuren. De klant verbindt zich ertoe nooit op eigen initiatief artikelen terug te sturen.
- Het Mountainbanden retourdocument moet steeds ingevuld en meegestuurd worden met de retourzending.

RETOUR BINNEN BEDENK PERIODE
- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
- Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
- Indien de klant na afloop van de in de 2 bovenstaande punten vermelde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
- Verzendkosten voor het terugsturen van de aankoop zullen nooit terug betaald worden.
- Retourzendingen dienen altijd in overleg met Mountainbanden.be te gebeuren. De klant verbindt zich ertoe nooit op eigen initiatief artikelen terug te sturen.
- Mountainbanden.be behoudt zich het recht retourzendingen te weigeren bij vermoeden van geopende of reeds gebruikte of beschadigde artikelen (schade aangebracht door schuld anders dan Mountainbanden.be of diens leverancier).
- Niet geaccepteerde goederen zullen terug gezonden worden naar de klant na betaling van de verzendkosten.
- Bij een gedeeltelijke retourzending worden de verzendkosten niet terugbetaald.

GARANTIE
- Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
- Om beroep te kunnen doen op garantie van een artikel moet steeds het aankoopbewijs worden voorgelegd.
- Elk gebrek dient binnen 5 dagen na vaststelling te worden gemeld aan Mountainbanden.be. Contact gegevens kunnen op de contact gevonden worden.
- De garantie op een artikel vervalt bij defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, onrechtmatig gebruik, valpartijen of incorrect gebruik. Bij het niet naleven van gebruikersinstructies of handleiding vervalt eveneens de garantie.
- Slijtage valt niet onder garantie. Defecten die zich manifesteren na 6 maanden volgend op de datum van aankoop worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
- De garantie is niet overdraagbaar.

VERZENDING
- Verzending wordt standaard afgehandeld door Bpost voor alle bestellingen. Meer info op http://www.bpost.be.
- Mountainbanden.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen die oplopen waarvan de oorzaak bij het koerierbedrijf ligt.
- Verzending met Bpost gebeurt op het D+1 principe binnen België en D+2 naar Nederland en andere Europese landen..
- De bestelling wordt pas verzonden wanneer alle bestelde artikels voorradig zijn binnen maximaal 5 werkdagen. Bestellingen worden enkel gedeeltelijk verzonden indien niet alle bestelde artikels binnen 5 werkdagen voorradig zijn.
- Bestellingen waarvan alle producten op voorraad zijn zullen binnen 24 uren na het moment van betaling van de bestelling verzonden worden.
- Bestellingen met een bedrag hoger dan €65 worden gratis verzonden binnen België.
- Bestellingen met een bedrag hoger dan €65 worden gratis verzonden naar Nederland.
- Bestellingen die niet binnen 5 werkdagen verzonden kunnen worden, te tellen op de dag na plaatsing van de bestelling, zal Mountainbanden.be contact opnemen met de klant waarna de klant de mogelijkheid heeft om de bestelling te annuleren Bij annulering zal het volledige bestelbedrag binnen 10 werkdagen terug betaald worden op de klant zijn opgegeven rekening nummer.
- Voor bestellingen die op vrijdag verzonden worden wordt aan Bpost de opdracht gegeven om deze te leveren op zaterdag indien het afleveradres binnen België valt.
- Mountainbanden geeft nooit de garantie dat bestellingen die op vrijdag geplaatst worden ook effectief op de eerstvolgende zaterdag geleverd zullen worden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
- Indien bestellingen niet tijdig door de klant van het postpunt gehaald wordt zal dit pakket automatisch naar mountainbanden.be teruggestuurd worden. Indien we het pakket opnieuw dienen te verzenden zal dit pas gebeuren na een betaling van €4,95 om de verzendkosten te vergoeden.

PRODUCT BEOORDELINGEN
- Alle product beoordelingen worden door Mountainbanden.be gecontroleerd vooralleer ze zichtbaar zullen gemaakt worden op de website.
- Mountainbanden.be behoudt zich het recht om product beoordelingen te weigeren.
- Mountainbanden.be weigert enkel beoordelingen bij grof, foutief, aanvallende, aanstootgevende of racistische taalgebruik.

GRATIS CADEAU
- Mountainbanden.be verzorgt regelmatig tijdelijke acties waarbij de klant een gratis cadeau kan kiezen in de winkelwagen via de link "Kies uw cadeau".
- Indien de klant zijn cadeau niet aan de winkelwagen toevoegt en de bestelling afrond vervalt het recht op gratis cadeau.
- De klant dient zelf zijn cadeau te kiezen, Mountainbanden.be kan dit niet automatisch op zich nemen.

BEWIJS
- De klant aanvaard dat elektronische communicaties als bewijsvoering kunnen dienen.
Bankrekeningnummer
KBC, BIC KREDBEBB, IBAN BE02 7350 2354 7140
t.a.v. Mountainbanden. BTW: BE 0831.180.231